Read .docx File Using PHP


<?php
function read_file_docx($filename){

$striped_content = '';
$content = '';

if(!$filename || !file_exists($filename)) return false;

$zip = zip_open($filename);

if (!$zip || is_numeric($zip)) return false;

while ($zip_entry = zip_read($zip)) {

if (zip_entry_open($zip, $zip_entry) == FALSE) continue;

if (zip_entry_name($zip_entry) != "word/document.xml") continue;

$content .= zip_entry_read($zip_entry, zip_entry_filesize($zip_entry));

zip_entry_close($zip_entry);
}// end while

zip_close($zip);

//echo $content;
//echo "


";
//file_put_contents('1.xml', $content);

$content = str_replace('', " ", $content);
$content = str_replace('', "\r\n", $content);
$striped_content = strip_tags($content);

return $striped_content;
}

$filename = "SAMPLEFILE.docx"; //Add file with folder

$content = read_file_docx($filename);
if($content !== false) {

echo nl2br($content);
}
else {
echo 'Couldn\'t the file. Please check that file.';
}

?>

Advertisements

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर

हे बाणेदार उत्तर देणारा तो विद्यार्थी होता……?

तर हि गोष्ट आहे….,
संत एकनाथांची एकदा नदीवर स्नानास गेले असता बाहेर आल्यावर एक यवन (हिरवा मुसलमान) त्यांच्यार थुंकला त्यांनी परत नदीत बुडी मारली आणि बाहेर आले. यवन परत थुंकला त्यांनी परत बुडी मारली, अस १०८ वेळा घडल नाथांनी न त्याला शिव्या शाप दिले न काही बोलले.
शिक्षकांनी हि गोष्ट वर्गात सांगितली आणि त्यांनी यावरून या गोष्टीच तात्पर्य कुणी सांगेल का….?
असा प्रश्न केला ज्याने त्याने आपापल्या बुद्धी प्रमाणे पुढील उत्तर दिली :
१- नाथ किती महान होते ते कळत
२- नाथांची क्षमाशील वृत्ती दिसून येते
३ – माणसाने कस वागाव ते हि गोष्ट शिकवत
४ – एखाद्याला जिंकायचं असेल तर प्रेमाने जिंका
५ – रागावून त्रास तुम्हालाच
६ – शिक्षा करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही ते काम परमेश्वरच
७ – दुसर्लाया माफ करण्यातच खरा आनंद लपला आहे

अशी एकसो एक उत्तर विद्यार्थ्यांनी दिली पण एक विद्यार्थी मात्र गप्प होता. शिक्षकांनी त्याला विचारले तू काही उत्तर देत, त्यावर तो विद्यार्थी उठून उभा राहिला आणि म्हणाला, “गुरुजी माझ्या मित्रांनी जी उत्तर दिली, ती त्यांना शिकवण्यात आलेल्या शिकवणुकी नुसारच दिली पण, नाथांची हि गोष्ट ऐकल्यावर माझ्या लक्षात आल ते अस….,
“कि हिंदू समाज तेव्हा हि निद्रिस्त होता आणि आज हि आहे “.
शिक्षक म्हणाले, “काय बोलतोस तू…?, नाथांना चूक ठरवतोस…..?”.
तो विद्यार्थी म्हणाला, “ नाही गुरुजी मी नाथांना चूक ठरवणारा कोण….?, नाथ जे काही वागले ते त्यांच्या सन्यस्त वृत्तीला साजेसच होत या कृती मुळे ते संत पदाच्या सर्वोच्च स्थानी बसले पण…?, तो यवन जेव्हा १०८ वेळा थुंकत होता त्यावेळी हिंदू समाज निष्क्रीयतेने पाहत होता. त्याला या गोष्टीचा विरोध करावा असे मुळीच वाटले नाही नाथ संत असले तर तो हिंदू समाज संत नव्हता, जर वेळीच चोप दिला असता तर तो यवन नाथांवर १०८ वेळा थुंकला नसता नाथांनी जस त्याचं काम केल तस हिंदूंनी त्याचं काम करण योग्य होत न कि,
नाथांच्या या कृतीचा चुकीचा अर्थ विचार लोकात पसरवण .

हे बाणेदार उत्तर देणारा तो विद्यार्थी होता

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर

!! जय हिंद, जय महाराष्ट्र !!!

PDF TO TEXT conversion using php

Create a pdf.php file and copy below code

 


<?php
define( 'PDF_PATTERN_SEPARATOR', ' \n\r\/\()\[\]' );
define( 'PDF_PATTERN_WHITESPACE', ' \n\r' );

class pdf_readstream
{
var $data;
var $offset;
var $size;
var $allow_references;

function pdf_readstream( &$data, $offset=0 )
{
$this->data = trim($data);
$this->offset = $offset;
$this->size = strlen($this->data);
}

function read_object()
{
$this->skip_whitespace();

#echo $this->offset."\n";

switch( $this->get_next() )
{
case '0':
case '1':
case '2':
case '3':
case '4':
case '5':
case '6':
case '7':
case '8':
case '9':
case '.':
case '-':
case '+':
// number, object, reference

$number = $this->read_while("0123456789+-.");

if( $this->allow_references )
{
if( $this->expect(' 0 R') )
{
return $this->mark( new pdf_reference( $number.' 0' ) );
}
else if( $this->expect(' 0 obj') )
{
$value = $this->read_object();

$this->skip_whitespace();

$this->offset += 6;

#$endobj = $this->read(6);

#if( $endobj != 'endobj' )
#{
# echo 'Unknown object data:'.$this->get_next(20)." at offset ".$this->offset."\n";
# exit;
#}

#$value = new pdf_indirect_object( $value );

if( is_object( $value ) )
return $this->mark( $value );
else
return $value;
}
}

return (float)$number;

case '(':
// string;

$this->offset++;

$value='';

$level=1;
while(true)
{
$next = $this->read();

if($next=='(')
$level++;
else if($next==')')
{
$level--;
if($level==0)
break;
}
else if($next=='\\')
{
$next = $this->read();

switch($next)
{
case'n': $value.="\n"; break;
case'r': $value.="\r"; break;
case't': $value.="\t"; break;
case'b': $value.="\b"; break;
case'f': $value.="\f"; break;
case'(': $value.="("; break;
case')': $value.=")"; break;
case'\\': $value.="\\"; break;
default:
$next .= $this->read(2);
$value.=chr(octdec($next));
break;
}
}
else
$value .= $next;
}

return $value;

case '/':
// name;
$this->offset++;
return $this->read_until(PDF_PATTERN_SEPARATOR);

case '[':
// array;
$this->offset++;

$value = array();

while(true)
{
$this->skip_whitespace();

if( $this->get_next() == ']' ) break;

$value[] = $this->read_object();
}

$this->offset++;
return $value;

case '%':
// comment;
$this->offset++;

return $this->read_until(PDF_PATTERN_WHITESPACE);

case 'read_dictionary() ) !== false )
{
$this->skip_whitespace();

if( $this->expect('stream') )
{
$data_length = $value['Length'];

if( is_object( $data_length ) )
$data_length = $data_length->resolve();

$this->skip_whitespace();
$data = $this->read($data_length);

$this->skip_whitespace();

$this->offset += 9;

#$endstream = $this->read(9);

#if( $endstream != 'endstream' )
#{
# echo 'Unknown object data:'.$this->get_next(20)." at offset ".$this->offset."\n";
# exit;
#}

return $this->mark( new pdf_stream( $value, $data ) );
}
else
return $value;
}
else
{
// hex string
$this->offset++;

$hex = $this->read_until('>');

$value=pack("H*", $hex);

$this->offset++;

return $value;
}
break;

case 'f':

if( $this->expect('false') )
return false;

break;

case 'n':

if( $this->expect('null') )
return null;

break;

case 's':

if( $this->expect('startxref') )
{
$this->skip_whitespace();
$value = $this->read_while("0123456789");

return $this->mark( new pdf_startxref($value) );
}
break;

case 't':

if( $this->expect('true') )
return true;
else if( $this->expect('trailer') )
{
$value = $this->read_object();
$value = $this->mark( new pdf_trailer($value) );
}

break;
}

return new pdf_operator( $this->read_until(PDF_PATTERN_SEPARATOR) );
}

function read_dictionary()
{
if( $this->expect('<skip_whitespace();

if( $this->expect('>>') ) break;

$value[ $this->read_object() ] = $this->read_object();
}

return $value;
}
else
return false;
}

function mark( $child )
{
$child->parent = $this;

return $child;
}

function skip($count=1)
{
$this->offset += $count;
}

function read($count=1)
{
$v = substr( $this->data, $this->offset, $count );
$this->offset += $count;
return $v;
}

function expect($str)
{
$l = strlen($str);

if( substr($this->data,$this->offset,$l) == $str )
{
$this->offset += $l;
return true;
}
else
return false;
}

function get_next($count=1)
{
return substr( $this->data, $this->offset, $count );
}

function skip_whitespace()
{
preg_match('/['.PDF_PATTERN_WHITESPACE.']*/', $this->data, $matches, 0, $this->offset );

$this->offset += strlen($matches[0]);
}

function skip_until($chars)
{
preg_match('/[^'.$chars.']*/', $this->data, $matches, 0, $this->offset );

$this->offset += strlen($matches[0]);
}

function skip_while($chars)
{
preg_match('/['.$chars.']*/', $this->data, $matches, 0, $this->offset );

$this->offset += strlen($matches[0]);
}

function read_until($chars)
{
preg_match('/[^'.$chars.']*/', $this->data, $matches, 0, $this->offset );

$this->offset += strlen($matches[0]);

return $matches[0];
}

function read_while($chars)
{
preg_match('/['.$chars.']*/', $this->data, $matches, 0, $this->offset );

$this->offset += strlen($matches[0]);

return $matches[0];
}

function jump($offset)
{
$this->offset = $offset;
}

function eof()
{
return $this->offset >= strlen($this->data);
}
}

class pdf extends pdf_readstream
{
var $catalog;
var $xref_table;

function pdf($filename)
{
parent::pdf_readstream( file_get_contents($filename) );

$this->xref_table = array();
$this->objects_at_offsets = array();

$this->allow_references = true;

$this->jump( strrpos( $this->data, 'startxref' ) );

$this->expect('startxref');

$offset = $this->read_object();

$this->parse_xref( $offset );

if(isset($this->catalog))
$this->catalog = $this->catalog->resolve();
}

function parse_xref($offset)
{
$this->jump( $offset );

$this->expect( 'xref' );

while(true)
{
$this->skip_whitespace();

if( $this->expect('trailer') ) break;

$start = $this->read_while('0123456789');

$this->skip_whitespace();
$count = $this->read_while('0123456789');

for($n=0;$nskip_whitespace();
$line = $this->read_while('0123456789 fn');

list($offset,$generation,$type)=explode(' ',$line);

$generation = (int)$generation;

$this->xref_table[ $number.' '.$generation ] = (int)$offset;
}
}

$this->skip_whitespace();
$trailer = $this->read_dictionary();

if(isset($trailer['Root']))
$this->catalog = $trailer['Root'];

if(isset($trailer['Prev']))
$this->parse_xref( $trailer['Prev'] );
}

function get_pages()
{
$pages = array();

$this->add_pages( $this->catalog['Pages']->resolve(), $pages );

return $pages;
}

function add_pages( $array, &$pages )
{
$type = $array['Type'];

if($type=='Pages')
{
$kids = $array['Kids'];

foreach($kids as $kid)
$this->add_pages( $kid->resolve(), $pages );
}
else if($type=='Page')
{
$pages[] = new pdf_page( $array );
}
}

function get_dimensions( $array = false )
{
$pages = $this->get_pages();

return $pages[0]->get_dimensions();
}

function debug()
{
return pdf_debug( $this->catalog );
}

function resolve( $reference )
{
$old_offset = $this->offset;

$this->offset = $this->xref_table[ $reference->value ];

$value = $this->read_object();

$this->offset = $old_offset;

return $value;
}
}

class pdf_page
{
var $props;

function pdf_page( $props )
{
$this->props = $props;
}

function get_dimensions()
{
$mediabox = false;
$rotate = false;

$array = $this->props;

while(true)
{
if($mediabox === false)
if( isset($array['MediaBox']) )
$mediabox = $array['MediaBox'];

if($rotate === false)
if( isset($array['Rotate']) )
$rotate = $array['Rotate'];

if( $mediabox !== false and $rotate !== false )
break;
else if( isset($array['Parent']) )
$array = $array['Parent']->resolve();
else
break;
}

if($rotate===false)
$rotate=0;

list( $x1, $y1, $x2, $y2 ) = $mediabox;

$width = abs( $x1-$x2 );
$height = abs( $y1-$y2 );

if( ( $rotate % 180 ) == 0 )
return array( $width, $height );
else
return array( $height, $width );
}

function get_content_stream()
{
$contents = $this->props['Contents'];

if( is_array( $contents ) )
{
$content_data = '';
foreach( $contents as $part )
$content_data .= $part->resolve()->get_data();
}
else
{
$content_data = $contents->resolve()->get_data();
}

return new pdf_content_stream( $content_data );
}

function get_text()
{
return $this->get_content_stream()->get_text();
}

function debug()
{
return pdf_debug( $this->props );
}
}

class pdf_content_stream extends pdf_readstream
{
var $operators;

function pdf_content_stream( &$data )
{
parent::pdf_readstream( $data );

$this->allow_references = false;

$this->operators = array();

$operands = array();

$textarea=false;

while(!$this->eof())
{
$object = $this->read_object();

if( is_object($object) )
{
#if( is_a($object,'operator') )
{
if($object->value == 'BT')
$textarea = true;
else if($object->value == 'ET')
$textarea = false;

if($textarea)
{
$object->operands = $operands;
$this->operators[] = $object;
}
}

$operands = array();
}
else
$operands[] = $object;
}
}

function get_text()
{
$text='';

reset($this->operators);
foreach($this->operators as $operator)
$text .= $operator->get_text();

return $text;
}

function debug($level=0)
{
$inset=str_repeat("\t",$level);

echo $inset."content_stream\n";
echo $inset."(\n";

reset($this->operators);
foreach($this->operators as $operator)
{
echo $operator->debug($level+1);
}

echo $inset.")\n";
}
}

function pdf_debug( $value, $level=0 )
{
$inset = str_repeat("\t",$level);

if( is_object( $value ) )
{
return $value->debug($level);
}
else if( is_array( $value ) )
{
$str='';
$str.=$inset."Array\n";
$str.=$inset."(\n";

reset($value);
while(list($key,$v)=each($value))
{
if(is_object($v) or is_array($v))
{
$str.=$inset."\t".$key." =>\n";
$str.=pdf_debug($v,$level+2);
}
else
{
$str.=$inset."\t".$key." => ".pdf_debug($v);
}
}

$str.=$inset.")\n";

return $str;
}
else if( is_bool( $value ) )
{
if($value)
return $inset."true\n";
else
return $inset."false\n";
}
else if( is_null( $value ) )
{
return $inset."NULL\n";
}
else if( is_string( $value ) )
{
return $inset."\"$value\"\n";
}
else
{
return $inset.$value."\n";
}
}

class pdf_object
{
var $parent;
var $value;

function pdf_object($value)
{
$this->value = $value;
}

function resolve()
{
return $this;
}

function get_value()
{
return $this->value;
}

function debug($level=0)
{
$inset = str_repeat("\t",$level);

$str = $inset.get_class($this).' : '."\n";

$str .= $inset."(\n";
$str .= pdf_debug($this->value,$level+1);
$str .= $inset.")\n";

return $str;
}
}

class pdf_reference extends pdf_object
{
function resolve()
{
return $this->parent->resolve($this);
}
}

class pdf_stream extends pdf_object
{
var $data;
function pdf_stream($value,&$data)
{
$this->value = $value;
$this->data = $data;
}

function get_data()
{
$object = $this->resolve();

$filter = $object->value['Filter'];

switch($filter)
{
case false:
return $object->data;

case 'FlateDecode':

$data = @gzuncompress($object->data);

if(!$data)
{
#file_put_contents('data.bin',$object->data);
return false;
}

return $data;

default:
return false;
}
}

function get_text()
{
return $this->get_content_stream()->get_text();
}
}

class pdf_operator extends pdf_object
{
var $operands;

function debug($level=0)
{
$inset=str_repeat("\t",$level);

echo $inset."operator( ".$this->value." )\n";

if(count($this->operands))
{
echo $inset."(\n";

reset($this->operands);
foreach($this->operands as $operand)
{
echo pdf_debug($operand,$level+1);
}

echo $inset.")\n";
}
}

function get_text()
{
switch( $this->value )
{
case 'Tj':
return $this->operands[0];

case '\'':
return "\n".$this->operands[0];

case '"':
return "\n".$this->operands[2];

case 'TJ':

$string='';

$parts = $this->operands[0];

foreach($parts as $part)
if(is_string($part))
$string .= $part;
else
if($part operands[1];

if($delta_y!=0)
return "\n";
else
return '';

case 'Tm':

$delta_y = $this->operands[5];

if($delta_y!=0)
return "\n";
else
return '';

case 'T*':
return "\n";

default:
return '';
}
}
}
?>

2.Second create a index.php file and copy below code

get_pages();

while( list($nr,$page) = each($pages) )
{
list($width,$height) = $page->get_dimensions();
$text = $page->get_text();

echo "Page $nr is $width x $height and the text is:\n$text\n\n";
}
?>

enjoy you have done with small job … 🙂